Workshop – témata

Studenti budou pracovat převážně týmově. Bude kladen důraz na provázanost jednotlivých řešení tak, aby se návrhy vzájemně doplňovaly a posilovaly a nakonec svým propojením vytvořily obraz “Ideálního” Žďáru. Některé menší úlohy se budou moci zpracovávat jednotlivě, není však vyloučeno, že se týmy budou různě propojovat a podle potřeby promíchávat.

Úkolem studentů bude například pokusit se zlepšit kvalitu veřejných prostorů odstraněním bariér v pohybu pěších, které vznikly díky nepromyšleným úpravám v minulosti, nebo se zamyslet nad možnostmi nové výstavby a využitím stávajících objektů v centru města. Dále se také budou hledat potencionální nová místa s možností rekreace a volnočasových aktivit, bude se hledat způsob zapojení řeky (tzv. “zelené infrastruktury”) do organismu města a hledat konkrétní způsob jejího využití. Důležitou součástí také bude návrh změn ve způsobu uvažování o koncepci vnitřní dopravy tak, aby ve městě byl primárně podporován přirozený pohyb obyvatel a preference automobilové dopravy byla přesunuta až na druhé místo. To jsou jen některá témata, kterými se budeme zabývat.

Mapa řešených míst.

1/ Nedostavěné “socialistické” centrum města
V šedesátých letech bylo rozhodnuto, že Žďár bude mít nové centrum, které vznikne mimo historické náměstí. Centrum mělo vzniknout za hlavní ulicí, za budovami stojícími ve frontě na náměstí. Projekt byl navržen, částečně realizován, ale nikdy však nebyl dokončen. Spolu s nynější nízkou kupní silou v regionu a současně jejím citelným odlivem ze středu na okraje města do průmyslových zón, do nově vystavěných obchodních středisek, se z tohoto dříve živého centra města plného obchodních a jiných komerčních prostor, pomalu stává poměrně zaostávající lokalita, kde úspěch má většinou jen prodej nejlevnějšího zboží asijského původu. V souvislosti s tím je údržba mnoha objektů soustavně ignorována nebo podfinancována, navíc také na významné části veřejného prostoru situovaného mezi hlavním náměstím, poliklinikou, sídlištěm u průmyslové školy a kostelíkem na Horní ulici nezadržitelně vzniká rozsáhlá, víceméně zanedbávaná, plocha se znaky periferie přímo vedle středu města. Mnohé objekty jsou poloprázdné a nevyužité, případně jsou z architektonického hlediska nenávratně poškozovány laickými a neodbornými stavebními zásahy. Úkolem pro studenty je návrh na dořešení tohoto nedokončeného a bezprizorního prostoru, zvážení případné možnosti dostavby nových domů, včetně případného zahuštění stávající zástavby, propojování lokalit nebo uzávěr uličních čar za vzniku nových prostorů, parků, lokálních náměstí, ulic a stanovení nově využitelného potencionálu nejen v místě samém, ale také zejména ve spojení s hlavním historickým náměstím. Nové i stávající objekty nezbytně potřebují stanovení, v mnoha případech jiné, životaschopné náplně jejich využití v návaznosti na nově definované veřejné prostory. Půjde i o vytvoření nových logických vazeb, cest pro pěší a cyklisty v území, s respektováním stávající zástavby a propojením nejen na ni, ale případně i na širší okolí.

2/ Hlavní náměstí a okolní ulice
Hlavní náměstí mělo v minulosti mnoho jmen jako Rynek nebo Masarykovo náměstí. Dnes nese název náměstí Republiky. Cílem je obnovit atraktivitu centra a jeho prostor zpřístupnit obyvatelům tak, aby umožňoval multifunkční využití, se zdůrazněním hlavních pohledových os uvnitř i směrem do okolního prostoru města. Dále půjde o prověření možností dostavby nových objektů ve stávající proluce po nedávno zbořeném hotelu a případně doplnění objektů v horní části náměstí, kde dle historických pramenů stával pivovar a zejména špalíček odstraněný v sedmdesátých letech. K původnímu historickému centru města a jeho blízkému okolí patří na něj navazující historické ulice Veselská a Zahradní, dále novodobější ulice Nádražní, spojená s výstavbou železnice v 19. století. Tyto ulice, poskytující odlišný typ veřejného prostoru, jsou nedílnou součástí řešeného území a společně s náměstím tvoří celek širšího centra města. Na tyto celky též navazují poloveřejné a privátní prostory zadních částí parcel zbylé historické zástavby města. Úkolem je také hledání nových zajímavých míst a koutů, určení jejich nových možností využití, s cílem vytvořit živé historické centrum, které přirozeně funguje, nejen pro místní obyvatele a turisty.

3/ Řeka Sázava a její zapojení do organismu města
Řeka Sázava vytváří svými meandry přirozený přírodní městský park volně procházející městem. Její potenciál pro rekreaci, sport, kulturu není úplně dostatečně využit. Cílem je stanovit konkrétní možnosti zapojení řeky do organismu města. Úkolem je nejprve zmapovat stávající stav a definovat místa nová, využitelná pro rozvoj území. Navrhnout možnou vhodnou a funkční náplň těchto míst, podle toho, co nyní ve městě chybí, co by bylo pro město potřebné a jeho obyvatele atraktivní (přírodní koupaliště, saunu, rybárnu, půjčovnu loděk atd.). V návaznosti na to se bude navrhovat konkrétní nová podoba těchto míst. Je také důležité tato jednotlivá místa logicky propojovat navzájem, také nejen s centrem města, ale i s menšími lokálními centry, sídlišti, turistickými trasami, cyklotrasami a cestami situovanými v okolní krajině a jí samou.

4/ Hlavní ulice – živá osa města?
Městem v současnosti prochází i dvě frekventované krajské silnice. Provoz aut a kamionů na nich je poměrně intenzivní, ale zatím není reálné nyní stavět obchvat. Nabízí se otázka, zda je možné využít tuto dopravu k rozvoji města? Je nutné dopravu úplně vymísťovat nebo může automobilový provoz znamenat pro město také i nějaký přínos a výhody? Úkolem studentů bude hledat, pojmenovat a konkretizovat v nápadech a řešeních výhody pro město plynoucí z této dopravní situace. Cílem je pak vytvořit návrh živé ulice, jakéhosi “bulváru” města, který bude umět využít takto specifikovaných výhod stávající dopravní situace. Výsledkem budou konkrétní návrhy na úpravu veřejných prostranství podél hlavní tepny města.

5/ Vstupní brána města – cesta od nádraží do centra
Do Žďáru se přijíždí také vlakem a nádraží se tak stává jeho vstupní branou. Lidé, kteří vystoupí z vlaku se ocitnou na místě mimo centrum a musí se odtud vydat co centra pěšky nebo jednou za hodinu autobusem. Okolí vlakového nádraží je parkoviště obklopené vzrostlými stromy, prostor je rozplizlý a člověk se zde neorientuje a ztrácí. Musí najít směr trasy a ulice vedoucí od nádraží do města. Cesta ulicemi do centra je důležitou trasou, kterou musí člověk ujít. Proto i tato cesta by měla mít určitý charakter a vzhled, který bude vycházet z potřeb návštěvníků. Zároveň by měla být důstojným veřejným prostorem nabízející i další aktivity pro průchozí i pro místní. Ulice nádražní byla byla budována jako bulvár v 19. stol propichující stávající zástavbu domů a nově vedoucí od náměstí k novému železničnímu nádraží. První část ulice má tradiční zástavbu 19. století více podlažní dodržujíc uliční čáru, druhou část tvoří novější panelová zástavba jejíž okolní prostor se prolíná s ulicí. Člověk dále potkává bariéry v podobě kruhových objezdů, parky a seznamuje se z městem. Všechny tyto prostory vytváří důležitý první vjem návštěvníka a úkolem bude jej co nejvíce zpříjemnit zprůchodnit. Trasu by měla být nejen pro chodce, ale také pro cyklisty.

6/ otevřené téma
Otevřené téma k možnému řešení je pro menší skupinu studentů, která si nevybere ani jedno ze zadaných témat /kol této skupinky 2-3 studentů bude ve Žďáru o to složitější, že si bude dle svých poznatků a procházení o městě muset najít téma vlastní. Toho téma a jeho výběr popsat a zdůvodnit a také navrhnout řešení.

Napsat komentář